Staff di Pokémon Rumble Blast

Questo è l'elenco dei membri dello staff che hanno lavorato a Pokémon Rumble Blast.

Staff

Director

 • Norio Matsumura

Game Planning

 • OBATA Miki
 • Wataru Kawashima
 • Yoshihiro Hatta
 • Norio Matsumura
 • Daisuke Yoshimitsu
 • Muneaki Ozawa

Programming

 • Nayuta Taga
 • Daisuki Yoshimitsu
 • Takayuki Ito
 • Hisato Matsumoto
 • Yosuke Suma

Sound

 • OBATA Miki

Story

 • Wataru Kawashima

Design

 • Shin Naka
 • Hiroyuki Yamanaka
 • Yoshiyuki Oku
 • Wataru Kawashima
 • Noboru Kosuge

Depth Design

 • Nayuta Taga

Opening Movie

 • Kojo Eto
 • Satoshi Ueda
 • Eiji Senke
 • Takeshi Shibasaki
 • Keita Mizuhashi

Design Management

 • Yoshiyuki Oku

Project Management

 • Yoshihiro Hatta

General Management

 • Muneaki Ozawa

Technical Support

 • Kotaro Hiromatsu
 • Shingo Okamoto

Debug Management

 • Ryuji Hamaguchi
 • Ryosuke Yamada
 • Makoto Okazaki

Debug

 • Mario Club Co, Ltd.

English-Version Localization

 • Mikiko Ryu
 • Satomi Honda
 • David Numrich
 • Yasuhiro Usui

English-Version Translation

 • Tim Hove
 • Hisato Yamamori
 • Sayuri Munday

English-Version Editing

 • Blaise Selby
 • Hollie Beg
 • Kellyn Ballard

English-Version Coordinators

 • Rie Fujiwara
 • Seth McMahill
 • Joel Simon

English-Version NCA Product Testing

 • Masayasu Nakata
 • Kyle Hudson
 • Eric Bush
 • Sean Egan
 • Tomoko Mikami
 • Teresa Lillygren
 • Ed Ridgeway
 • Makiko Szoias
 • Patrick Taylor
 • Joshua Newman
 • Kindra Timmerwilk

Game-Design Advisors

Pokémon Graphic Supervisors

Artwork

 • Kiyomi Itani
 • Yasuko Suglyama
 • Sachiko Nakamichi
 • Etsuya Hattori
 • Kouki Saitou

English-Version Graphic Design

 • Kevin Lelli
 • Tina Sourinephoumy
 • Eric Medalle
 • Bridget O'Neill
 • Masayuki Miura
 • Kou Ohnuma

Special Thanks

 • Kenjiro Ito
 • Mikiko Onashi
 • Tomotaka Komura
 • Susumu Fukunaga
 • Osamu Suzuki
 • Nobuhiro Sawabe
 • Yukari Fukushima
 • Toshivuku Inoko
 • Rui Kawaguci
 • Kazuyoshi Kojima
 • Akihito Tamura
 • Yasunori Suenaga
 • Yukie Funakubo
 • Gaku Susal

Product Coordinators

 • Hitoshi Yamagami
 • Takao Nakano
 • Kaori Ando
 • Hideaki Arakj

Development Producers

 • Ryosuke Hanawa
 • Kunimi Kawamura

Producers

 • Toshio Miyahara
 • Hiroaki Tsuru

Executive ProducersStaff dei giochi e dell'animazione Pokémon