Staff di Pokémon Trading Card Game

Questo è l'elenco dei membri dello staff che hanno lavorato al videogioco spin-off di prima generazione, Pokémon Trading Card Game, pubblicato da Nintendo e sviluppato da Hudson Soft.

Membri dello staff

Producers

 • Tsunekazu Ishihara
 • Shinichi Nakamoto
 • Takehiro Izushi

Director

 • Koji Arai

Programmers

 • Masahiro Tobita
 • Satoshi Mikami
 • Masaki Tsumori

GB Graphic Designers

 • Kazuhiko NoNaka
 • Yasuhiro Fujii
 • Tsuguyuki Yamamoto
 • Yasuhiro Ichizawa
 • Miwa Matsuda
 • Norihiro Kamie
 • Kazushi Kousaka
 • Hiromi Sugiue
 • Katsuhisa Nishikawa

Music

 • Ichiro Shimakura

Sound Effects

 • Masato Aihara

Sound Director

 • Toshiaki Takimoto

Sound System Support

 • Katsunori Takahashi
 • Hideki Oka

Card Game Creator

 • Takumi Akabame

Card Game Creator

 • Kouichi Oyama

Card Game Creator

 • Akihiko Miura

Card Illustrations

 • Ken Sugimori
 • Mitsuhiro Arita
 • Keiji Kinebuchi
 • Kagemaru Himemo
 • Tomoaki Imakuni
 • Miki Tanaka
 • Toshinao Aoki
 • Bemimaru Ito

Special Appearances By

 • Hiroko Ohashi
 • Masako Uchiyama
 • Kunimi Kawamura
 • Imakumi?

US Coordination Nintendo of America

 • Gail Tilden
 • Hiro Nakamura
 • Kenji Okubo
 • William Trinen

US Coordination, Wizards of the Coast, Pokémon Templating Team

 • Robert Gutschera
 • Jessica Beaven
 • Paul Peterson
 • Michael G. Ryan
 • Tom Wylie

Translation/Draft

 • Bill Ritch

Mastering

 • Tetsuya Komatsu

Manual Creation

 • Haruki Mitani

Manual Illustrations

 • Kagemaru Himeno

Pokémon Original Story

 • Satoshi Tajiri

Created in Cooperation With

 • Shinji Hatano
 • Satoshi Yamato
 • Takahiro Harada

With Cooperation From

 • Yoshio Motosako
 • Hiroyuki Mikami
 • Keigo Yasuda
 • Yusuke Kurushima
 • Nobuchika Takahashi
 • Junko Igarashi
 • Yukiko Tomita
 • Mari Matsuda
 • Moto Yamaguchi
 • Shigeru Sato
 • Chiaki Nishiki

Project Manager

 • Yasutaka Kakiseko

Supervisor

 • Hiroshi Kudo

Executive Producer

 • Hiroshi Yamauchi

Created By

 • HudsonStaff dei giochi e dell'animazione Pokémon